Stratejik Plan

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde "Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan" olarak ifade edilmiştir.

Aynı Kanunu’nun ‘‘Stratejik planlama vperformans esaslı bütçeleme’’ başlıklı 9. Maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilkimisyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilihedefler saptamak, performanslarını  önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu süreciizleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan harlarlar” denilmektedir. Bu hüküm gereği, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamidareleri ile bidarelerin stratejiplan rlerinilişkigeneusul ve esaslar, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmî Gazetede yamlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin tebliğ ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi ile belirlenmiştir.

Üniversitemiz, 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’dyayımlanan 7141 sayılı Kanunla, herhangi bir üniversiteden bölünme/ekleme olmaksızın kurulmuş, 27.12.2018 tarihinde Rektör atamasının yapılması ile akademik ve idari birimler oluşturularak faaliyetlerine başlamışr. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 24.04.2019 tarih ve 1581 sayılı yazısı ile Üniversitemizin stratejik planının 2022-2026 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması, taslak stratejik planın 30.04.2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması gerektiği belirtilmiştir.

Bu bağlamada, Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları Üniversitemiz Rektörünün sahiplenmesi ve desteğil20.04.2020 tarihinde yayınlanan 1 nolu Genelge ile başlatılmış olup ilgili süreçler devam etmektedir.