Stratejik Planımızı Revize Ettik

<b>Stratejik Planımızı Revize Ettik</b>

Herhangi bir üniversiteden eklenme/bölünme olmaksızın 18 Mayıs 2018 tarih ve 30245 sayılı Resmi Gazete ile kurulan Üniversitemize Prof. Dr. Mehmet KUL 27 Aralık 2018 tarih ve 30638 sayılı yayımlanan Resmi Gazete ile kurucu Rektör olarak atanmıştır. 24 Aralık 2022 tarih ve 32053 sayılı yayımlanan Resmi Gazete ile tekrar Prof. Dr. Mehmet KUL Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır.

Kurumsal üst politika belgesi olan Stratejik Planı çalışmalarına ivedilikle başlanmış ve 2022-2026 Dönemini kapsayan "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı" tüm paydaşların geniş katılımı sağlanarak özgün bir şekilde hazırlanmıştır. Söz konusu Stratejik Planı 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili mevzuat çerçevesinde dönem raporları hazırlanarak kamuoyuyla da paylaşılmıştır.

Süreç içerisinde tüm paydaşların görüşleri alınarak yapılan değerlendirmeler ve görülen lüzum üzerine Stratejik Plan revize çalışmalarının yapılmasına, söz konusu plan performans göstergelerine ilişkin uygulama rehberi hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Üniversitemiz bünyesinde tüm akademik ve idari birimlerin katılımı ile alt çalışma grupları oluşturularak söz konusu revize süreci başlatılmış olup "Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi" ilgili hükümleri çerçevesinde de süreç tamamlanmıştır.

Söz konusu revize çalışmalarına nihai halin verildiği Üniversitemiz Senato toplantısına, Üniversitemiz öğrencileri de katılmıştır. Öğrencilerimizin görüş ve önerileri de alınarak oluşturulan belge görüş ve önerileri için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’na sunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasına müteakiben Üniversitemiz Stratejik Plan nihai hali kamuoyuyla paylaşılacaktır.