“Hedef-Hedeflere Ulaşma Stratejileri Çalıştayı" Gerçekleştirildi

“Hedef-Hedeflere Ulaşma Stratejileri Çalıştayı

Üniversitemiz Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında; 15.01.2021 Cuma günü 14:00 – 19:00 saatleri arasında bölüm bazlı online olarak sanal ortamda, Üniversitemiz akademik personelinin tamamı ile idari birim başkanları ve Stratejik plan çalışmalarında yer alan personellerin katılımı ile çalıştay gerçekleştirildi.

Üniversitemizin 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak kuruluşundan, 27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak Rektör atanması ile başlayan süreçte; Üniversitemizin kuruluş kanunu çerçevesinde, sayın  Rektörümüz başta olmak üzere akademik personellerimizin vizyonu doğrultusunda,  11 Kalkınma Planında belirlenen öncelikli üç gelişme alanından ikisi olan Tarım ve Savunma Sanayii alanlarından savunma sanayi ve tarım bilimleri alanlarında ihtisas Üniversitesi olma yolundaki amacına kararlı adımlarla devam etmektedir.

Üniversitemizin ilk stratejik planı olacak olan, 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan çalışmaları Nisan 2020 tarihi ile başlamıştır. Üniversitemizin 2022-2026 Dönemi  Stratejik Plan Taslağı 2021 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'na sunulacaktır. 

            Bu çerçevede Üniversite içi tüm birimlerin, personellerin katılımı ile il düzeyinde ve ulusal düzeyde dış paydaşların ve özellikle sektörün katılımı ve katkılarıyla bu güne kadar;

•      Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

•      Üst Politika Belgeleri Analizi

•      Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

•      Kuruluş İçi Analiz

•      Akademik Faaliyetler Analizi

•      Yükseköğretim Sektörü Analizi

•      İç Paydaş, GZFT Analizi Çalıştayı

•      İç Paydaş PESTLE Analizi Çalıştayı

•      Dış Paydaş Çalıştayı (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile )

•      Dış Paydaş Odak Gurup Çalışmaları ( Bölgemizde ki Savunma Sanayi Kuruluşları ile )

•      Dış Paydaş Anketi

•      Misyon Vizyon ve Temel Değerlerin Tespiti,

yapılmıştır.

Üniversitemiz Stratejik plan çalışmaları kapsamında oldukça önemli bir aşamaya gelinmiş olup, Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi çerçevesinde; Üniversitemizin amaçları, söz konusu amaçlara ulaşmak için hedefler ve her bir hedefi gerçekleştirme stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Üniversitemizin amaçları, söz konusu rehber çerçevesinde; Üniversitemiz Vizyonuyla, Misyonuyla, Farklılaşma Stratejisiyle, Paydaş geri bildirimleri ve Sektör ihtiyaçları ile, uyumlu olarak,

  • Eğitim ve Öğretim
  • Araştırma – Geliştirme
  • Girişimcilik
  • Toplumsal katkı – Sosyal Sorumluluk
  • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi – Personel Öğrenci Memnuniyeti

ana faaliyet alanlarında olacaktır.

    Yukarıda belirtilen her bir ana faaliyet alanları ile ilgili, birim bazlı hedeflerin belirlenmesi, belirlenen her bir hedefe ulaşma stratejilerinin oluşturulmasına yönelik "Stratejik Plan Hedef- Hedeflere Ulaşma Stratejileri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

    Çalıştay sonunda Üniversitemiz ana faaliyet alanlarına ilişkin oluşturulan amaçları ile uyumlu birim bazlı hedefler ve her bir hedefe ulaşma stratejileri taslak olarak oluşturuldu, Strateji Planlama ekibi tarafından çalıştay notları konsülde edilerek; Üniversitemiz Hedef – Hedeflere ulaşma stratejileri oluşturulacak ve böylece Üniversitemizin ihtisaslaşma alanında ki yol haritasının somut adımları belirlenecektir.

  • Gösterim 330
  • Toplam 4